دیاگرامی است که تجهیزاتی رو که در یک رک سازماندهی شدن به صورت 2 وجهی نمایش داده می شود . این دیاگرام برای این رسم می شود که ارتفاع تجهیزات و ارتفاع محل استقرار هر یک از تجهیزات درون رک و همچنین نمای پشت و جلوی هر یک در قالب رک نمایش داده شود .

اشتراک گذاری: