این فعالیت که مهمترین بخش مهندسی معکوس است شامل موارد زیراست:

الف) آنالیز مواد:

ب) بررسی فرایند ساخت:

ج) آنالیز ابعادی:

د) آنالیز الکتریکی - الکترونیکی درصورت نیاز: 

ادامه مطلب...

مرحله دوم  آنالیز عملکرد و دمونتاژ مورد: هر مـــوردی می تواند متشکل از چند جزء (مکانیسم ها و اجزای مختلف) باشد که هریک وظیفه خاصی را برعهده دارند و برآیند آنها وظیفه موردنظر را برای مورد به وجود می آورد. و در این مرحله از فرایند، تیم مهندسی معکوس باید بتواند پارامترها و مشخصه های مهم ورودی و خروجی هر جزء را شناسایی کند.

ادامه مطلب...

مرحله اول متدولوژی مهندسی معکوس - تجزیه وتحلیل عملکردی / اقتصادی :

این فعالیت شامل 2 بخش است :

الف - هدف گذاری و جمع آوری اطلاعات :

ب - ارزیابی اطلاعات و برنامه ریزی :

ادامه مطلب...

مهندسی معکوس یکی از روشهایی است که شرکتها با به کارگیری آن، فرایند تکوین محصول خود را سرعت می بخشند. این روش در کشورهای درحال توسعه چون ایران که ازنظر دانش طراحی محصول و فناوری تولید عقب تر از کشورهای پیشرفته هستند، پاسخی به افزایش توان طراحی و تسریع فرایند تکوین است.

ادامه مطلب...