طراحی و ساخت انواع رک های مناسب برای فضاهای بیرونی و متصل به دکل ها

بارگذاری نیروها بصورت رایانه ای و تحلیل فرایندها توسط نرم افزار های تحلیلی و ارائه نفشه ای بهینه شده از قطعات و دستگاهها

طراحی و مهندسی معکوس دستگاههای صنعتی و تهیه نقشه های مکانیک و برق  دستگاهها

مدل سازی و تهیه طرح های اولیه از ایده های صنعتی و دانش بنیان