نصب تجهیزات درون رک بدون برنامه ریزی از پیش انجام شده می تونه مسائل و مشکلاتی رو ایجاد کند . شما ممکن است فضای کافی برای تجهیزات و کابل ها و پچ پنل ها نداشته باشید. بنابراین رک دیاگرام کمک خواهد کرد تا در بهینه ترین حالت تجهیزات را درون رک سازماندهی کنید.
در زیر چند نکته برای ایجاد رک دیاگرام ذکر می کنیم:

ادامه مطلب...

رک دیاگرام بیش از همه زمانی ارزشمند می شود که میخوایم تجهیزاتی رو برای استقرار درون رک خریداری کنیم و یا بالعکس زمانی که ...

ادامه مطلب...

دیاگرامی است که تجهیزاتی رو که در یک رک سازماندهی شدن به صورت 2 وجهی نمایش داده می شود . این دیاگرام برای این رسم می شود که ارتفاع تجهیزات و ارتفاع محل استقرار هر یک از تجهیزات درون رک و همچنین نمای پشت و جلوی هر یک در قالب رک نمایش داده شود .

 لازمه اجرای این روش وجود نمونه هایی از محصول است که مبنای کار تحقیقات قرار می گیرد. در این روش برای دستیابی به دانش فنی به برون فکنی اطلاعات فنی از طریق تجزیه محصول متوسل می شویم که اصطلاحاً کشف کردن (DEFAKTAGE) دانش فنی نامیده می شود....

ادامه مطلب...

1 - ایجاد توانایی و تقویت تکنیکی - فناوری ساخت ازطریق شناخت و درک کامل محصول (اخذ دانش فنی محصول) و به وجود آوردن اعتماد به نفس د رمهندسان و کارشناسان صنعت در مواجهه با صنایع و فناوری های داخلی ؛ ...

ادامه مطلب...

درهنگام ساخت و تست محصول تولیدی در فاز تولید نمونــــه، بسیاری از نقشه های مهندسی و رویه های تست، چندین بار بازنگری و اصلاح می شوند که تمام سطوح بازنگری شده از سطح صفر تا آخرین نتایج باید در بسته اطلاعات فنی قرار داده شوند. با اضافه شدن اطلاعات به دست آمده از بازرسی ها و اطمینان کیفیت نمونه های تولیدشده، به بسته اطلاعات فنی، یک بستـــه اطلاعات فنی کامل شده به دست می آیـــد و پس از مطابقت با استانداردهای بسته های اطلاعات فنی در انتها یک بسته اطلاعات فنی نهایی کامل در ارتباط با محصول که هدف فراینـــــد مهندسی معکوس است، به دست می آید.

  در این مرحله کلیه بسته های اطلاعاتی که تاکنون کامل شده از دیدگاه قابلیت تولید و فرایندهای ساخت موردتوجه قرار می گیرند. به طور خلاصه خروجی این مرحله به ایجاد نقشه های سطح 3 منجرمی شود که ملزومات ضروری و موردنیاز واحدهای طراحی، مهندسی، ساخت وکنترل کیفیت را برای دستیابی یا ساخت آیتم موردنظر شامل می شود.

ادامه مطلب...

 با استفاده از اطلاعات جدید تهیه شده هنگام فرایند و انجام بازنگری مهندسی ارزشی در کاندیداهای درنظرگرفته شده برای مهندسی معکوس می توان برخی از حوزه های پرهزینه مثل عیوب طراحی، طراحی اضافی، عملکرد بهبود، محدودیتهای بیش از حد درمورد تلرانس ها، نیازمندیهای بیش از اندازه برای عملکردها و... را آشکار و آنها را قبل از تکمیل فرایند اصلاح کرد.


 این فعالیت که مهمترین بخش مهندسی معکوس است شامل موارد زیراست:

الف) آنالیز مواد:

ب) بررسی فرایند ساخت:

ج) آنالیز ابعادی:

د) آنالیز الکتریکی - الکترونیکی درصورت نیاز: 

ادامه مطلب...

مرحله دوم  آنالیز عملکرد و دمونتاژ مورد: هر مـــوردی می تواند متشکل از چند جزء (مکانیسم ها و اجزای مختلف) باشد که هریک وظیفه خاصی را برعهده دارند و برآیند آنها وظیفه موردنظر را برای مورد به وجود می آورد. و در این مرحله از فرایند، تیم مهندسی معکوس باید بتواند پارامترها و مشخصه های مهم ورودی و خروجی هر جزء را شناسایی کند.

ادامه مطلب...

مرحله اول متدولوژی مهندسی معکوس - تجزیه وتحلیل عملکردی / اقتصادی :

این فعالیت شامل 2 بخش است :

الف - هدف گذاری و جمع آوری اطلاعات :

ب - ارزیابی اطلاعات و برنامه ریزی :

ادامه مطلب...

مهندسی معکوس یکی از روشهایی است که شرکتها با به کارگیری آن، فرایند تکوین محصول خود را سرعت می بخشند. این روش در کشورهای درحال توسعه چون ایران که ازنظر دانش طراحی محصول و فناوری تولید عقب تر از کشورهای پیشرفته هستند، پاسخی به افزایش توان طراحی و تسریع فرایند تکوین است.

ادامه مطلب...