سرعت بخشیدن به فعالیت ها و عملکردها
کاهش خطای عوامل انسانی در فرایندهای تعریف شده
ارائه سریع و بی واسطه خدمات به مراجعین و کاربران
کاهش هزینه ها  و کاهش سفرهای غیر ضروری
ساده سازی بهره مندی از تکنولوژی