طراحی و مهندسی معکوس دستگاههای صنعتی و تهیه نقشه های مکانیک و برق  دستگاهها

اشتراک گذاری: